NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN Nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 45-HD/BTGHU, ngày 23/01/2024 của  Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)....