Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Liêm Thủy năm 2023

( Cập nhật ngày: Tháng Tám 18, 2023 )

KẾ HOẠCH
Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Liêm Thủy năm 2023

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Na Rì về việc Chuyển đổi số năm 2023
Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 4 tháng 6 năm 2023 của UBND Liêm Thủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Liêm Thủy năm 2023.
Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 30/6/2023 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số xã Liêm Thủy xã năm 2023.
Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Liêm Thủy xây dựng kế hoạch hoạt động về Chuyển đổi số năm 2023 như sau
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phát huy vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số của xã (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trong công tác tham mưu giúp UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số của xã phát triển.
2. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số xã phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó cần ưu tiên các nguồn lực để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện để phấn đấu nâng chỉ số chuyển đổi số của xã trong xếp hạng chung của xã.
III. CHỈ TIÊU
1. Phát triển hạ tầng số
– Trên 80% hộ gia đình trên địa bàn xã có điện thoại thông minh.
– 70% hộ gia đình có đường truyền Internet cáp quang băng rộng.
– Phủ sóng băng rộng di động tới 100% thôn/bản trên địa bàn.
2. Phát triển chính quyền số
– Tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 50%.
– Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến đạt 12%.
– 100% hồ sơ TTHC được giải quyết thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử;
– 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ những hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
3. Phát triển kinh tế số và xã hội số
– Tỷ lệ người dân trên địa bàn xã có Hồ sơ sức khỏe điện tử được sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe người dân, từng bước thay thế y bạ giấy đạt trên 85%.
– Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các hình thức được phép khác đạt từ 70% .
– Tỷ lệ người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử đạt từ 15-20%.
– Tỷ lệ Hợp tác xã và doanh nghiệp được sử dụng các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số đạt tối thiểu 20%.
– Phổ biến kỹ năng số cho tối thiểu 1.000 lượt người.
IV. NHIỆM VỤ
1. Xây dựng xã chuyển đổi số
Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã tổ chức khảo sát, đánh giá việc chuyển đổi số của cấp xã, hỗ trợ, hướng dẫn cấp thôn thực hiện chuyển đổi số.
2. Tập huấn, bồi dưỡng về công tác Chuyển đổi số
Tham mưu cho ủy ban nhân dân xã lập danh sách tổ chức tham gia các lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức nắm bắt kịp thời các định hướng về chuyển đổi số để tham mưu tổ chức triển khai tại cơ quan, địa phương mình. Đồng thời làm thay đổi nhận thức, tư duy của cán bộ, công chức, người lao động trong quá trình triển khai nhiệm vụ của cơ quan gắn với lộ trình chuyển đổi số. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, an toàn thông tin để cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến một cách thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trên tinh thần công khai, minh bạch và ngày càng tốt hơn.
Các đoàn thể, cơ quan địa phương triển khai, tuyên truyền các hoạt động về ứng dụng CNTT, Chuyển đổi số làm thay đổi nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân rằng, Chuyển đổi số đang trực tiếp mạng lại rất nhiều hiệu quả thiết thực đối với đời sống, xã hội như các nền tảng: mua, bán trên sàn thương mại điện tử cho người dân và các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến; sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân, kết nối trực tiếp giữa người dân với bác sĩ theo quy định của pháp luật…
Thời gian thực hiện: trong năm 2023.
3. Nâng cấp hạ tầng, nền tảng Chuyển đổi số
Bộ phận chuyên môn tham mưu, thực hiện các nội dung theo kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp, triển khai các ứng dụng CNTT và các chương trình, nhiệm vụ về chuyển đổi số trong thời gian tới như việc triển khai chuyển đổi địa chỉ Ipv6; triển khai các nền tảng số phục vụ cho xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, chính phủ số.
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phối hợp trong việc triển khai, đề xuất về nhu cầu sử dụng các phần mềm, dịch vụ được cung cấp, việc quản lý các trang, thiết bị CNTT, các tài khoản được cấp cho cá nhân và tổ chức nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn bảo mật thông tin.
4. Giới thiệu và bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết về Chương trình Chuyển đổi số trong các trường học
Trong “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau:“Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa. 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học”.
Trường học phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ vào tình hình thực tế tại trường học để tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; lồng ghép, phổ biến, tuyên truyền các nội dung về chuyển đổi số đến với các em học sinh trong các bậc học cũng như trang bị những kiến thức cần thiết đối với học sinh trên môi trường internet.
5. Triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và xây dựng “Công dân điện tử”
Lãnh đạo cơ quan, đoàn thể chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, đoàn thể mình phụ trách; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; chỉ đạo đổi mới mô hình hoạt động từ phương thức “truyền thống” sang sử dụng dữ liệu số. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan mình hiểu rõ chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, là điều kiện tiên quyết để thực hiện chuyển đổi số. Xác định để xây dựng được “công dân điện tử”, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải giữ vai trò tiên phong trong sử dụng và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Các thành viên Ban Chỉ đạo xã tăng cường tuyên truyền các nội dung về Chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ cập kỹ năng số giúp người dân được tiếp cận kiến thức, kỹ năng số để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng, giúp xây dựng một xã hội số bao trùm và toàn diện. Đẩy mạnh việc thông tin đến người dân về cách thức và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. Các hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội facebook, nhóm za lo, để đông đảo người dân tiếp cận được thông tin.
Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2023.
7. Tăng cường hiệu quả việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Ban Chỉ đạo chuyển đỏi số cần triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy việc giải quyết các Thủ tục hành chính qua DVC công trực tuyến. Thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/05/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành công dân điện tử. Khuyến khích công dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời sử dụng kết quả bản sao điện tử của dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. Công chức, viên chức phối hợp thực hiện và tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cùng thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”,
Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2023.
V. GIẢI PHÁP
1. Chuyển đổi nhận thức, phát triển nhân lực
– Tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nghệ thông tin, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong xã; lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn xã.
– Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, nhóm lo, facebook và các nền tảng số khác.
2. Xây dựng môi trường chính sách về chuyển đổi số
– Hoàn thiện các Kế hoạch, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động chuyển đổi số của xã.
– Nghiên cứu, đề xuất các nhiêm vụ/nhóm nhiệm vụ chuyển đổi số với lộ trình phù hợp để triển khai thực hiện; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số nhằm đảm bảo các nhiệm vụ triển khai phù hợp, tránh trùng lặp, lãng phí và mang lại hiệu quả thiết thực.
– Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của xã tăng cường hoạt động chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trong cơ quan đơn vị và trên địa bàn xã.
3. Phát triển hạ tầng số
– Phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng thông rộng cho toàn dân.
– Triển khai hạ tầng mạng, bảo đảm kết nối khối Đảng , Chính quyền trên nền mạng truyền số liệu chuyên dùng.
4. Phát triển, hoàn thiện các nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
– Tập trung khai thác sử dụng các nền tảng số quốc gia (sau khi các Nền tảng số được đưa vào sử dụng) để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số của xã. Trong đó, chú trọng nền tảng dạy học trực tuyến (MOOCs); nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân; nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; nền tảng số khắc phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như liên lạc, giải trí, du lịch, đi lại, ăn uống và bảo đảm an toàn thông tin mạng.
– Tập trung triển khai xây dựng một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các ngành và triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu số.
– Đánh giá, hoàn thiện, nâng cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã triển khai đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn hiện nay; đặc biệt là triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu hiện có, trong đó ưu tiên để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, xác thực điện tử.
– Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.
5. Tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng
Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng đến người dân theo lộ trình của các Bộ, ngành Trung ương như: Phổ cập an toàn thông tin, an ninh mạng cho toàn dân. Mỗi người dân có phần mềm bảo vệ cơ bản và có kỹ năng, kiến thức cơ bản về an toàn thông tin, an ninh mạng để tự bảo vệ mình và người thân. Phổ cập danh tính điện tử toàn dân, người dân có thể dễ dàng chứng minh danh tính thật trên môi trường số, sử dụng các dịch vụ số một cách trọn vẹn, không cần hiện diện trực tiếp.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Được bố trí trong dự toán ngân sách địa phương, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ cho hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã.
Giao bộ phận chuyên môn Tài chính – Kế toán căn cứ tình hình thực tế của xã cân đối nguồn vốn, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện để triển khai kế hoạch có hiệu quả.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phó trưởng Ban Chỉ đạo trục tiếp đôn đốc, hướng dẫn các thành viên Ban Chỉ đạo; các cơ quan, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất với Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết.
Tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo
Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch chi tiết để chỉ đạo, triển khai thực hiện trong đó xác định các nội dung nhiệm vụ cụ thể để phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra.
Đôn đốc các cơ quan, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các đơn vị.
Chủ động, phối hợp, đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số thuộc lĩnh vực cá nhân phụ trách.
Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm theo Quy chế làm việc và theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.
3. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
Nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc đôn đốc, tăng cường chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp.
Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại kế hoạch này và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
Chủ động nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong ngành, lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.
Trên đây là Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Liêm Thủy./.

Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
– Phòng văn hóa thông tin huyện b/c;
– TT ĐU, HĐND xã;
– CT, PCT UBNDxã;
– Thành viên BCĐ chuyển đổi số xã;
– Các trường học;
– Lưu: VT, VHXH. TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Hà Văn Chung
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263